fbpx

Stefanie Fernandes

Klinisk hypnoterapeut

Mens moderskabet ofte fremstilles som en glædelig og tilfredsstillende oplevelse, afslører virkeligheden, at det også kan bringe dybtliggende følelser og uafklarede traumer op til overfladen. Rejsen ind i moderskabet har potentialet til at fremkalde ubehandlede sår og skabe et komplekst landskab af følelser, som mange kvinder skal navigere igennem. Hypnoterapi er et effektivt værktøj, der kaster lys over uadresserede traumer og giver indsigt i helbredelse.

At kæmpe med uforklarlig infertilitet eller bringe et nyt liv til verden kan fungere som en katalysator, der bringer minder og følelser fra fortiden, der er lagret i det underbevidste sind, op til overfladen. Uafklarede oplevelser kan vise sig som angst, depression eller overvældende følelser, hvilket gør det udfordrende at nyde forældreskabet.

Stefanie Fernandes bruger Rapid Transformational Therapy® (RTT®), som er en kombination af hypnose, kognitiv adfærdsterapi (CBT), psykoterapi, psykologi og neuro-lingvistisk programmering (NLP). Det er en kraftfuld teknik som bruges til at adressere symptomet fra dets grundlæggende årsag med værktøjer til indre helbredelse af barnet. Det er en sikker og behagelig tilgang.

Udover hypnoterapi-sessioner tilbyder Stefanie også BWRT®-sessioner. BrainWorking Recursive Therapy® er en ny model for psykologi og psykopatologi, der stemmer overens med den nuværende tankegang om neurovidenskab. BWRT er en kortvarig terapi designet til hurtigt og permanent at ændre den måde, hjernen reagerer på visse stressfaktorer. Målet er at reducere eller afslutte symptomer, som stressoren normalt førte til. BWRT® sigter mod at skabe hurtige forandringer, ikke ved at undersøge eller uendeligt gennemgå din fortid eller dine problemer, men ved at bruge neurovidenskab til at ændre den måde, du reagerer på dem i første omgang. BWRT® virker uden hypnose og er ekstremt effektiv på få sessioner.

Stefanie arbejder med følgende problemstillinger:

 • Den følelsesmæssige byrde af infertilitet
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Frygt for fødsel
 • Fødselstraume
 • Fødselsdepression
 • Angst
 • stress
 • Følelser af uværdighed
 • Lavt selvværd
 • Vrede og raseri
 • Afhængigheder
 • Angst og angstlidelser
 • Dårlige vaner som neglebidning
 • Barndomstraumer (C-PTSD)
 • Generel stress
 • Fobier
 • Søvnproblemer
 • Rygning

Du er velkommen til at booke en gratis indledende konsultation hos Stefanie Fernandes. Hendes sessioner foregår på engelsk eller tysk.

While motherhood is often portrayed as a joyful and fulfilling experience, the reality reveals that it can also bring deep-seated emotions and unresolved traumas to the surface. The journey into motherhood has the potential to evoke untreated wounds and create a complex landscape of emotions that many women must navigate. Hypnotherapy is an effective tool to shed light on unaddressed traumas and provide insight into healing.

Struggling with unexplained infertility or bringing a new life into the world can act as a catalyst, bringing memories and emotions from the past stored in the subconscious mind to the surface. Unresolved experiences can manifest as anxiety, depression, or overwhelming emotions, making it challenging to enjoy parenthood.

Stefanie Fernandes uses Rapid Transformational Therapy® (RTT®) – A combination of hypnosis, cognitive-behavioral therapy (CBT), psychotherapy, psychology, and Neuro-Linguistic Programming (NLP). It’s a powerful technique to addressing the symptom from its root cause, with tools inner child healing. It’s a safe and comfortable approach.

In addition to hypnotherapy sessions, Stefanie also provide BWRT® sessions. BrainWorking Recursive Therapy®is a new model of psychology and psychopathology that aligns with current thinking on neuroscience. BWRT is a short-term therapy designed to quickly and permanently change the way the brain reacts to certain stressors. The goal is to reduce or end symptoms the stressor usually led to. BWRT® aims to create fast change, not by examining or endlessly going over your past or your issues, but by using neuroscience to change the way you respond to them in the first place. BWRT® works without hypnosis and is extremely effective in just a few sessions.

Stefanie works with the following issues:

 • The emotional burden of infertility
 • Post-traumatic stress disorder (PTSD)
 • Fear of birth
 • Birth trauma
 • Postpartum depression
 • Anxiety
 • Stress
 • Feelings of unworthiness
 • Low self-esteem
 • Anger and rage
 • Addictions
 • Anxiety and anxiety disorders
 • Bad habits like nail-biting
 • Childhood trauma (C-PTSD)
 • General stress
 • Phobias
 • Sleeping problems
 • Smoking

You are welcome to book a free initial consultation with me and inquire for other issues that are not listed above. My sessions are in English or German.

Det er muligt at booke en session ved Stefanie Fernandes her

BOOK HER

Samtale session (60-90 min)

950,-